Szkoła Podstawowa w Gardnie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Status prawny
MENU
Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Zespołu Szkół w Gardnie, 
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Szkoły.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gryfino.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie